Zasebnost

Zavedamo se pomena zasebnosti, zato se vsak dan trudimo, da bi lahko zagotovili varno in ustrezno obdelavo vaših osebnih podatkov. 

Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov to politiko zasebnosti skrbno preberete.

Lastnik in upravljavec spletne strani ter aplikacije je podjetje Arctur d.o.o. (kliknite tu za več podatkov o podjetju in za kontaktne informacije).

V podjetju Arctur d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi po:
- Zakonu o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, (Uradni list RS, št. 94/07),
- Zakonu o elektronskih komunikacijah ZEKom-1, Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in
- Uredbi EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR)

Tako na spletni strani www.4pm.si (v nadaljevanju spletna stran), kot v spletni aplikaciji 4PM (v nadaljevanju aplikacija) izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju te politike zasebnosti.
 

Pomen izrazov

Obiskovalec ali uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče spletno stran.

Posameznik je fizična oseba, katere osebni podatki se obdelujejo na spletni strani ali v aplikaciji. Posamezniki v smislu te politike so:

 • naročniki na aplikacijo, če so fizične osebe;

 • kontaktne osebe oziroma registrirani uporabniki aplikacije pri naročnikih, ki so pravne osebe;

 • testni uporabniki aplikacije;

 • prijavljeni na dogodke;

 • fizične osebe, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati (primer: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa, itd.).

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Podjetje Arctur d.o.o. nastopa v vlogi upravljavca osebnih podatkov.
 

Katere osebne podatke obdelujemo

O obiskovalcih spletne strani

Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, datum in ura prejema podatkov.

Podatke obdelujemo samo v primeru, da jih obiskovalec spletne strani vpiše v kontaktni obrazec ali se naroči na prejemanje e-novic.

O naročnikih na aplikacijo oziroma kontaktnih osebah naročnikov

Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, datum sklenitve in prenehanja naročniške pogodbe, morebitna komunikacija med Arctur d.o.o. in naročnikom oziroma kontaktno osebo naročnika, podatki o morebitnih reklamacijah ali zahtevkih, podatki o uporabi aplikacije (datumi in ure prijav in odjav v in iz aplikacije), število licenc za uporabo aplikacije.

O testnih uporabnikih aplikacije

Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, datum začetka uporabe in datum prenehanja uporabe aplikacije, datum sklenitve naročniške pogodbe (če do nje pride), morebitna komunikacija med Arctur d.o.o. in naročnikom oziroma kontaktno osebo naročnika, podatki o morebitnih reklamacijah ali zahtevkih.

O prijavljenih na dogodke

Podjetje, ime, e-poštni naslov in telefon, dogodek, na katerega se je posameznik prijavil, ali se je dogodka udeležil ali ne

O fizičnih osebah, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije

Arctur d.o.o. kot pogodbeni obdelovalec v aplikaciji hrani ter naročnikom in testnim uporabnikom aplikacije omogoča vnos, spreminjanje in brisanje podatkov. Arctur d.o.o. nima nobenega vpliva na to, kakšne in katere podatke v aplikacijo vnašajo naročniki in testni uporabniki. Glede na to, da je aplikacija po svoji naravi inforamcijski sistem, so tipični podatki, ki se vnašajo v aplikacijo, imena in priimki ter kontaktni podatki organizacij,  oziroma njihovih zaposlenih.


Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih. 

Lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega trženja. V tem primeru bomo v 30 dneh ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili.

Konkretni roki hrambe osebnih podatkov so različni glede na kategorijo posameznikov, na katere se nanašajo, in so navedeni v nadaljevanju.

Obiskovalci spletne strani
Komunikacija preko kontaktnega obrazca: 5 let od (zadnje) komunikacije.
Pošiljanje e-poštnih sporočil: do preklica.

Naročniki na aplikacijo oziroma kontaktne osebe naročnikov
5 let od prenehanja naročniškega razmerja.

Testni uporabniki aplikacije
1 leto od zaključka testnega obdobja (če ni bila sklenjena naročniška pogodba)
Prijavljeni na dogodke
5 let od udeležbe na dogodku.
5 let do prijave, če se posameznik ni udeležil dogodka, na katerega se je prijavil.

Fizične osebe, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije
Čas hrambe določa naročnik in Arctur d.o.o. nanj nima nobenega vpliva.

Po prenehanju uporabe aplikacije s strani naročnika Arctur d.o.o. vse podatke, ki jih je v aplikacijo vnesel ta naročnik, izvozi in pošlje naročniku, nato pa jih iz aplikacije učinkovito in trajno izbriše. Če naročnik nima poravnanih vseh obveznosti do Arctur d.o.o., se podatki ne izvozijo, Arctur d.o.o. pa podatke, po tem, ko je bil naročnik večkrat opozorjen na to, iz aplikacije učinkovito in trajno izbriše.

Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.


Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:
- na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja, če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
- če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).
 

Za katere namene obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj v okviru namenov, za katere so nam bili podatki posredovani.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

V nadaljevanju pojasnjujemo namene po posameznih kategorijah posameznikov.

Obiskovalci spletne strani

Komunikacija z uporabnikom, ki je izpolnil kontaktni obrazec na spletni strani.

Pošiljanje e-poštnih sporočil s predstavijo ponudbe in storitev Arctur d.o.o. tistim uporabnikom, ki so se naročili na prejemanje e-novic. Od prejemanja se je mogoče kadarkoli odjaviti.

Vpis oziroma posredovanje osebnih podatkov na spletni strani je prostovoljno.

Naročniki na aplikacijo oziroma kontaktne osebe naročnikov

Sklenitev in izpolnjevanje naročniške pogodbe; kreiranje uporabniškega računa in omogočanje uporabe aplikacije; komunikacija z naročnikom, vključno z nudenjem podpore in pomoči; obračunavanje in zaračunavanje storitev; reševanje ugovorov in reklamacij; statistično spremljanje uporabe aplikacije z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj.

Testni uporabniki aplikacije

Kreiranje uporabniškega računa in omogočanje uporabe aplikacije; komunikacija z naročnikom; statistično spremljanje uporabe aplikacije z namenom njenega izboljševanja in nadgradenj.

Prijavljeni na dogodke

Organizacija dogodkov; komunikacija glede udeležbe; spremljanje udeležbe; preverjanje zadovoljstva udeležencev; pošiljanje prezentacij in drugih z dogodkom povezanih gradiv.

Fizične osebe, katerih podatke v aplikacijo vnesejo naročniki ali testni uporabniki aplikacije

Izvajanje naročniške pogodbe z zagotavljanjem možnosti, da naročniki v aplikaciji obdelujejo osebne podatke za lastne namene. Vključuje tudi dostop do osebnih podatkov s strani Arctur d.o.o., kadar je to na izrecno zahtevo naročnika potrebno zaradi izvajanja storitev pomoči in podpore.

Arctur d.o.o. v razmerju do teh osebnih podatkov nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca, naročnik pa v vlogi upravljavca, kar pomeni, da namene obdelave osebnih podatkov določa naročnik.
 

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v aplikaciji 4PM

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Oddaljena pomoč ISL

Za izvajanje oddaljene uporabniške pomoči, ki je dostopna iz 4PM in na spletni strani, uporabljamo sistem ISL Pronto. Pri vzpostavitvi zahtevka se v ISL Pronto zbirajo naslednji osebni podatki:

 • ime
 • e- pošta
 • lokacija
 • IP naslov
 • prepis pogovora

Druge integrirane storitve na spletni strani

 • Youtube
 • Google Analytics
 • Mailchimp
 • LinkedIn
 • Varnostni mehanizmi

Prijava v 4PM

4PM ne hrani uporabniških gesel uporabnikov. Vsa gesla morajo biti dovolj varna. Geslo mora biti dovolj kompleksno: sestavljeno iz vsaj 8 znakov ter vsebovati vsaj eno veliko tiskano črko in vsaj eno številko.

Registracija novih uporabnikov

Vpogled in dostop do podatkov je lahko individualno prilagojen. Nastavitve uporabniških skupin omogočajo, da vaši administratorji lahko poljubno dodajajo nove uporabnike. Aktivacijo uporabniškega dostopa izvede skrbnik aplikacije, ki poskrbi, da imajo novi uporabniki ustrezen nivo vpogleda v podatke.

Upravljanje z uporabniki in kontrola dostopa

Administratorji imajo možnost upravljanja s pravicami uporabnikov do vpogleda in obdelave osebnih podatkov na treh nivojih:

 • aplikacija (uporabniške skupine)
 • projekti (vloge na projektih)
 • skupine projektov (projektne pravice)

Informacijska varnost in skladnost

4PM je storitev v oblaku (Saas), ki gostuje na Arcturjevi strežniški infrastrukturi v EU. S številnimi varnostnimi mehanizmi, nadzorom dostopa in tehničnimi rešitvami je poskrbljeno za varnost podatkov.

Organizacijska varnost:

 • je zagotovljena s prostori, opremo in sistemska programsko opremo,
 • preprečuje nepooblaščen dostop do prostora, kjer se tehnična oprema nahaja,
 • zagotavlja protipožarno in protipoplavno varovanje tehnične opreme,
 • zagotavlja ustreznost prostora v katerem se tehnična oprema nahaja,
 • redno pregleduje delovanje tehnične opreme

Tehnična varnost:

 • izvajanje kontrole fizičnih dostopov in dostopov do podatkov, ki se nahajajo na tehnični opremi,
 • zaklepanje prostorov kjer se oprema nahaja,
 • preprečevanje vpogleda v osebne podatke, ki se nahajajo na tehnični opremi vzdrževalcem prostorov, strankam in drugih obiskovalcem,
 • preprečitev uporabe gesel osebam, ki jim geslo ni bilo neposredno dodeljeno oziroma za namen, ki ni določen s to pogodbo.


Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke, izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.
 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:
- pravico do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov
- pravico do dopolnitve netočnih ali pomanjkljivih osebnih podatkov v zvezi z vami
- pravico do takojšnjega izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami
- pravico do seznanitve s strani upravljalca v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu
- pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov
- pravico do zahteve po omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora
- pravico do prenosljivosti vaših podatkov
- pravico do posredovanja osebnih podatkov, ki jih obdeluje v zvezi z vami
- pravico do posredovanja osebnih podatkov, ki jih obdeluje v zvezi z vami, drugemu upravljavcu, če to zahtevate
- pravico do ugovora
- pravico do prenehanja uporabe podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja (
- pravico do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.
 

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.
 

Kontakt in uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki

V primeru vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo družbe:


ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

Industrijska cesta 1A

5000 Nova Gorica

e-naslov:

tel. št.: +386 5 30 29 070

spletna stran podjetja: www.arctur.si


Ta politika velja od 01.05.2023.