Splošni pogoji

Splošni pogoji urejajo obveznosti in pravice naročnika in Arctur d. o. o., Industrijska cesta 1a, SI-5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu "Arctur") za uporabo aplikacije v oblaku 4PM za vodenje projektov.

1. Definicije

 • 4PM je spletna aplikacija. Arctur je edini in izključni lastnik materialnih avtorskih pravic izvorne kode, namestitev, nadgradenj in izboljšav.
 • Vsebina so vsi vizualni, pisni ali zvočni podatki, informacije ali gradivo, ki so jih naročnik ali uporabniki naložili, prenesli, objavili ali vpisali v storitev.
 • Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki aktivira storitve, ki jih zagotavlja Arctur, in prevzame obveznost plačila do Arcturja.
 • Datum vzpostavitve pomeni začetek naročniškega razmerja za storitev.
 • Naročilnica je potrdilo naročila in vseh kasnejših naročil oz. potrdil, v katerem je navedena vrsta naročnine, datum vzpostavitve, število uporabniških licenc, naročene strokovne storitve, veljavne cene, itd. Vsaka naročilnica je sestavni del te pogodbe. V primeru neskladij med pogoji v naročilnici in pogoji Sporazuma, veljajo pogoji, ki so navedeni v naročilnici.
 • Strokovne storitve pomenijo usposabljanja, svetovanje in povezane svetovalne storitve.
 • Naročniško obdobje pomeni zaporedno obnovo naročniškega razmerja, v katerem naročnik uporablja storitev.
 • Storitve - najnovejša različica spletne storitve, povezana programska oprema in druge storitve, ki jih Arctur zagotavlja naročniku skladno s Pogodbo. Storitve so na voljo kot programska oprema kot storitev (SaaS) z vrstami naročnine:
  • Lite
  • Advanced
  • Enterprise
  • Consortium

Značilnosti in funkcionalnosti naročnin so opisane na 4pm.si. Storitve lahko vključujejo dodatne storitve in dodatke, vključno s programsko opremo tretjih oseb, kot je dogovorjeno med naročnikom in Arctur, odvisno od primera.

 • Naročnina ureja vrsto naročnine, naročniško obdobje, pogostost obračuna, število uporabniških licenc, veljavne cene, itd.
 • Brezplačna Pilotna storitev je brezplačna storitev v omejenem obdobju do 30 dni, ali kot je drugače dogovorjeno; kar je v razvoju oziroma ocenjevanju in je označeno z "zastonj", "demo", "poskusno", "beta" ali "vrednotenje" (ali podobno poimenovanje).
 • Splošni pogoji so na voljo na spletni strani in s katerimi se uporabniki strinjajo, ko izpolnijo obrazec za registracijo uporabnika (ustvarijo uporabniški račun).
 • Uporabnik(i) so vsi posamezniki, ki so pooblaščeni uporabo storitev in/ali sodelujejo pri enem ali več projektih naročnika.
 • Uporabniška licenca(e) pomeni število uporabnikov, ki so določene v okviru naročnine.
 • Spletna stran je domača stran 4PM: 4pm.si.
 • Uporabniški račun je račun, ki je odprt v storitvi s podatki o uporabniku, o pravicah za dostop in uporabo storitev.
 • Pooblaščeni uporabnik je uporabnik, ki ga je Arctur pooblastil za upravljanje uporabniškim računom.

2. Storitve, podelitev licence, omejitve

Arctur podeljuje naročniku neprenosljivo, neizključno, časovno omejeno pravico licenco za dostop in uporabo storitve za naročnika in uporabnike po vsem svetu.

Arctur ima pravico do objave novih verzij in nadgradenj storitve, vključno s spremembami, ki spreminjajo obliko, način delovanja, tehničnimi specifikacijami, sistemom in drugimi funkcijami… kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Arctur se zavezuje, da bo zagotavljali delovanje storitve prek interneta, 24 ur na dan, 7 dni na teden.

Arctur izvaja ukrepe, ki so potrebni iz tehničnih, vzdrževalnih, operativnih ali varnostnih razlogov, in ki vplivajo na dostopnost storitve. Načrtovane prekinitve delovanja bodi predhodno najavljene v okviru storitve. Motenje v delovanju storitve bodo minimalne.

Naročnik omogoča uporabnikom dostop do vsebine in storitve, ki jo zagotavlja Arctur. Naročnik je v celoti odgovoren za uporabnike, ki jim omogoči dostop do storitev.

Naročilnica ali opis na spletni strani opredeljuje največje število uporabnikov in prostor na strežniku. Dodatne uporabnike ali prostor na strežniku lahko kadarkoli dodate z drugo naročilnico.

Uporabniški dostop je namenjen določenemu uporabniku in ga lahko uporablja en uporabnik.

Naročnik lahko naroči strokovne storitve, ki so povezane s storitvijo in so opisane na spletni strani. Arctur pripravi pisno ponudbo za izvedbo, s podrobno specifikacijo in ceno. Stranki se dogovorita o času in načinu izvedbe strokovnih storitev.

Arctur je upravičen do povračila neposrednih stroškov, ki nastanejo iz naslova opravljanja strokovnih storitev, kot so potni stroški, nadomestila itd, če ni drugače dogovorjeno. Arctur lahko preda usposabljanje drugemu partnerju, brez dodatnih stroškov za naročnika. Politika odpovedi velja za usposabljanja v prostorih naročnika, spletna usposabljanja, usposabljanja v prostorih Arcturja, vključno z drugimi storitvami, vnaprej določenim obsegom, dogovorjenim številom virov ali številom ur. naročnik mora posredovati pisno odpoved naročenih storitev vsaj 14 dni pred dogovorjeno izvedbo, sicer mora plačati polno ceno delavnice.

Arctur si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli prekliče ali prestavi datum, čas in kraj delavnice, vključno z zamenjavo oseb, ki so načrtovane za izvedbo usposabljanja. V tem primeru se morata obe strani dogovoriti o izvedbi druge delavnice v roku treh (3) mesecev od prvotnega  datuma usposabljanja. Arctur ni odgovoren za kakršno koli drugo škodo, ki je nastala na strani naročnika zaradi odpovedi ali prestavitve.

3. Brezplačne testne storitve 

Brezplačne testne storitve so na voljo izključno "kot je". Naročnik lahko uporablja testno storitev skladno s pogoji tega sporazuma. Arctur lahko onemogoči nekatere funkcionalnosti testne storitve in časovno omeji pravico uporabe. Testna storitev je na voljo brezplačno. Arctur zavrača vsa jamstva in obveznosti, kot jih določa ta sporazum. Arctur ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki je povezana z uporabo brezplačne testne storitve pri naročniku ali uporabnikih.

Vse podatke, ki jih vpišete v storitev, morebitne prilagoditve med testne uporabo, lahko trajno izgubite, če ne naročite storitve v enakem obsegu, kupite nadgradnje, ali izvozite podatkov pred iztekom testnega obdobja. Če kupite storitev, ki vsebuje manj funkcionalnosti kot brezplačna testna storitev, morate podatke izvoziti pred iztekom poskusnega obdobja, sicer lahko podatke trajno izgubite.Brezplačne testne storitve so na voljo izključno "kot je". Naročnik lahko uporablja testno storitev skladno s pogoji tega sporazuma. Arctur lahko onemogoči nekatere funkcionalnosti testne storitve in časovno omeji pravico uporabe. Testna storitev je na voljo brezplačno. Arctur zavrača vsa jamstva in obveznosti, kot jih določa ta sporazum. Arctur ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki je povezana z uporabo brezplačne testne storitve pri naročniku ali uporabnikih.

Vse podatke, ki jih vpišete v storitev, morebitne prilagoditve med testne uporabo, lahko trajno izgubite, če ne naročite storitve v enakem obsegu, kupite nadgradnje, ali izvozite podatkov pred iztekom testnega obdobja. Če kupite storitev, ki vsebuje manj funkcionalnosti kot brezplačna testna storitev, morate podatke izvoziti pred iztekom poskusnega obdobja, sicer lahko podatke trajno izgubite.

4. Obveznosti naročnika

Naročnik mora upoštevati varnostna in administrativna določila, kot so določena na spletni strani.

Naročnik je odgovoren za obveščanje uporabnikov o določilih in za njihovo izpolnjevanje.

Naročnik mora zagotoviti ažurnost kontaktnih podatkov, vključno s podatki za obračun, hkrati mora pravočasno sporočiti morebitne spremembe.

Naročnik je odgovoren za aktivnosti, ki jih izvajajo uporabniki v okviru storitve. Prav tako je odgovoren za uporabo storitve v skladu z nacionalnimi zakoni. naročnik je odgovoren za vso vsebino, ki ji naročnika in/ali Uporabniki objavijo, naložijo, prenesejo ali vpišejo v storitev.

Naročnik je odgovoren za upravljanje z uporabniki in uporabniškimi pravicami v sistemu. Uporabniško licenco sme sočasno uporabljati en (1) uporabnik.

Naročnik ne sme:

 • omogočati uporabe storitve drugim, razen uporabnikom,
 • prodati, pre-prodati ali oddati v najem storitve,
 • posegali v celovitost ali izvajanje storitve ali podatkov tretjih oseb, ki so v storitvi, ali
 • pridobiti nepooblaščenega dostopa do storitev ali povezanih sistemov ali omrežij.

Naročnik je dolžan obvestiti Arctur o kakršni koli domnevni kršitvi teh določb.

5. Cene in plačilni pogoji

Naročnik mora plačati za storitve po cenah, ki so navedene v naročilnici ali drugače dogovorjene. Arctur lahko vsako leto prilagodi cene. Cene so navedene in plačljive v evrih; temeljijo na kupljenih storitvah in ne dejanski uporabi. Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Naročnik plača Storitve, glede na vnaprej določeno število uporabniških licenc in izbrano obdobje (mesečno, letno), kot dogovorjeno med strankama.

Če kupite naročnino, dovoljujete Arcturju, da vam zaračuna prvo mesečno naročnino in vsak mesec zatem v izbranih intervalih obdobjih na vašem PayPal računu ali vam izda račun.

Naročnik lahko kadarkoli nadgradi obstoječo naročnino z dodatnimi uporabniškimi licencami, prostorom na strežniku ali s storitvami.

Kakršna koli sprememba v storitvi začne veljati z naslednjim obračunskim obdobjem, kar pomeni, da dodani uporabniki sredi obračunskega obdobja v celoti bremenijo naslednje obračunsko obdobje. Nadomestila ali povračila za delno izkoriščene dni niso možna.

Naročnik izvede plačilo z uporabo PayPal ali na podlagi izdanega računa. Arctur mora prejeti plačilo v roku osmih (8) dni od datuma izdaje računa ali bremenitve PayPal računa, razen če ni drugače dogovorjeno. Zamudne obresti se obračunajo in plačajo v skladu z zakonom. Arctur ima pravico zaračunati pristojbino za vsak opomin. Naročnik je odgovoren za razumne stroške, ki jih ima Arctur pri izterjavi zapadlih plačil. Naročnik se zavezuje, da bo plačal račune v valuti in na račun, ki je naveden na računu.

Če iz kakršnegakoli razloga zavrnete plačilo stroškov s PayPal računa ali zavrnete plačilo računa, lahko Arctur brez odpovednega roka prekine naročnino, onemogoči dostop do storitve ali izbriše podatke naročnika.

Arctur lahko začasno onemogoči dostop do storitve, če ima naročnik zaostala plačila, ki presegajo trideset (30) dni. V primeru zapadlih plačil, ki presegajo petdeset (50) dni, Arctur lahko prekine naročnino, briše in uniči vsebine naročnika, in sporazum takoj prekine.

V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja storitev ali Pogodbe, Naročnik ni upravičen do povračila predplačanih pristojbin.

6. Lastništvo

Arctur ima vse pravice intelektualne lastnine ter tehničnih rešitev storitve in izključno pravico do uporabe. Naročnik lahko uporablja intelektualno lastnino in tehnične rešitve samo na način, kot ga določa ta Pogodba.

Naročnik ali tretja stranka ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine za storitev, programsko opremo ali tehnične rešitve, ali za katero blagovno znamko, ki pripada Arcturju. Dostop do storitve je licenciran in ne prodan.

Vse vsebine, ki so jih naročnik ali uporabniki naložili, prenesli, javno objavil, obdelali ali vnesli v storitev, ostanejo v izključni lasti naročnika ali pravnega lastnika. Arctur ne odgovarja za te vsebine.

Stranka ne sme na noben način spreminjati storitve.

7. Uporabniška podpora

Arctur ponuja uporabniško podporo preko sistema ISL, e-pošte () in telefona (05 333 15 65) o uporabi storitve.

Podpora je na voljo med tednom (razen slovenskih praznikov) med delovnim časom Arcturja (08:00-16.30 po srednjeevropskem času).

Vprašanja in / ali obvestila o napakah predložite Arcturju po e-pošti ali po telefonu, skladno s kontaktnimi informacijami na spletni strani.

8. Osebni podatki, zasebnost, razkritja

Za nemoteno uporabo storitev mora naročnik posredovati določene podatke o zastopnikih. Arctur bo podatke obdelal za potrebe izpolnjevanja obveznosti v okviru storitve in zagotavlja, da nepooblaščenim osebam ne bo omogočil dostopa do teh podatkov.

Arctur zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o naročniku:

 • ime in priimek imetnika skrbniškega računa;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo za vstop 4PM v šifrirani obliki;
 • podatki o pravni osebi;
 • druge podatke, ki jih uporabniki prostovoljno vpišejo v obrazec;

Arctur zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o uporabnikih:

 • ime in priimek;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo za vstop 4PM v šifrirani obliki;
 • pravna oseba, s katero je uporabnik (oseba) v zvezi;
 • druge podatke, ki jih uporabnik ali skrbnik vnese v 4PM: domači naslov, telefonsko številko, na delovnem mestu in sistematike, letni dopust, podatki o plači in urne postavke.

Naročnik mora pridobiti soglasje uporabnikov za obdelavo osebnih podatkov. Naročnik se z izpolnitvijo naročilnice strinja z obdelavo osebnih podatkov in izjavlja, da je seznanjen z obdelavo osebnih podatkov s strani Arcturja in uporabo teh podatkov.

Arctur je obdelovalec osebnih podatkov naročnika. Naročnik je upravljavec osebnih podatkov in ima polno odgovornost za vpisane podatke, ki morajo biti skladni z veljavno nacionalno zakonodajo.

Če v okviru storitve delujejo aplikacije tretjih dobaviteljev, naročnik dovoli Arcturju, da omogoči aplikacijam tretjih ponudnikov dostop do vsebin in osebnih podatkov, ki so potrebne za interoperabilnost povezanih aplikacij.

Za normalno uporabo storitve mora uporabnik omogočiti Arcturju shranjevanje in zbiranje informacij o seji z uporabo "piškotkov". Namen shranjevanja in zbiranja informacij je identifikacija uporabnikov in preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam do storitve.

Arctur lahko informacije o uporabi 4PM uporabi za anonimne statistične obdelave podatkov, izboljšanje uporabniške izkušnje in razvoj 4PM.

Arctur zagotavlja zadostne tehnične rešitve in operativne postopke, ki varujejo zasebnost naročnika in Uporabnikov. Za pravilnost, celovitost in točnost informacij je odgovoren naročnik.

Naročnik se strinja, da lahko Arctur razkrije, da je uporabnik storitve (referenca). Naročnik se strinja, da lahko Arctur uporablja ime in logotip naročnika na spletni strani, kot del splošnega seznama uporabnikov, v promocijski in marketinški literaturi.

9. Varnost, gesla

Naročnik mora zagotoviti varno hrambo in uporabo uporabniških imen in gesel, ki jih je pridobil ob registraciji, in preprečiti dostop in uporabo s strani tretjih oseb. Naročnik je odgovoren za kakršno koli nepooblaščeno uporabo storitve. Arctur ne odgovarja za izgube ali škodo, ki izhajajo iz neupoštevanja naročnika teh zahtev.

Ko obstaja sum, da nepooblaščena oseba pozna identiteto uporabnika in / ali geslo, mora naročnik nemudoma obvestiti Arctur in spremeniti identiteto uporabnika in / ali geslo.

Naročnik je odgovoren za izgubo ali škodo na strani Arcturja, če naročnik namerno ali iz malomarnosti razkrije identiteto uporabnika / geslo tretji osebi, razen če naročnik obvesti Arctur takoj, ko se pojavi sum.

Arctur zagotavlja razumne ukrepe za zagotavljanje varnosti v storitvi in izpolnjuje ustrezne industrijske standarde.

10. Omejitev garancij

Arctur jamči naročniku, da bodo storitve delovale  skladno z dokumentacijo, ki je na voljo na spletni strani, ob normalni uporabi in okoliščinah, za predvideni namen. Garancija ne velja za Brezplačno pilotno storitev.

Razen izrecnih jamstev, določenih zgoraj, in v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, Arctur zavrača vse druge garancije v zvezi s Storitvijo, da storitev ustreza posebnim zahtevam, da bo storitev delovala neprekinjeno, povsem varno, brez napak v programski kodi, ali da bodo te napake in pomanjkljivosti popravljene.

11. Omejitev odgovornosti

Ob upoštevanju omejitev, ki jih določa ta sporazum, je vsaka pogodbenica odgovorna le za neposredno škodo.

V primeru večjih napak, za katere je odgovoren Arctur in ki resno ovirajo uporabo storitve, se Arctur obvezuje, da bo takoj začel z njihovo odpravo. Razen v primeru namerne napake ali velike malomarnosti, Arctur ne prevzema nobene odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti storitve. Naročnik mora posredovati obvestilo o napaki skladno z navodili, v razumnem času od odkritja napake.

Naročnik ni upravičen do znižanja plačila ali drugih sankcij v primeru motenj ali napak, ki ovirajo podatkovni promet, ki niso posledica malomarnosti Arcturja.

Nobena stranka ne odgovarja za posredno ali posledično škodo, če ni namena ali velike malomarnosti.

12. Višja sila

Stranka je oproščena odškodninske odgovornosti in drugih sankcij, ko izvedbo obveznosti preprečijo posebne (nepredvidljive) okoliščine, ki so izven nadzora stranke.

Če je zaradi višje sile onemogočeno delovanje stranke za obdobje, ki presega tri (3) mesece, ima vsaka stranka pravico, da odpove pogodbo v pisni obliki, brez obveznosti plačila odškodnine.

13. Zaupnost

Arctur se zavezuje, da ne bo razkril ali omogočil dostopa do informacij, ki jih je prejel od naročnika ali uporabnikov v okviru tega sporazuma, nobeni tretji osebi. Obveznost zaupnosti ne velja za informacije, ki so splošno znane ali v javni domeni. Varovanje zaupnosti velja tudi po prenehanju veljavnosti sporazuma.

Arctur si pridržuje pravico analize vzorcev uporabe.

Arctur ni upravičen do pregledovanja vsebine, ki jih stranke obdelujejo v storitvi, razen po navodilu naročnika, pravnih predpisov, predpisov javnega organa ali sodnih nalogov.

14. Spremembe

Arctur si pridržuje pravico do sprememb pogojev te Pogodbe. Naročnik bo o spremembah obveščen po elektronski pošti ali na spletni strani. Šteje se, da je naročnik obveščen v roku dveh (2) tednov po objavi obvestila na spletni strani ali pošiljanju sporočila po e-pošti. Če se naročnik ne strinja s  spremembo, ki ima zanj negativne posledice, lahko v roku trideset (30) dni od objave odpove pogodbo. Če naročnik ne odpove Pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je sprejel nove pogoje.

15. Trajanje in prenehanje veljavnosti sporazuma

Pogodba začne veljati, ko naročnik sprejme pogoje na spletni strani, ob sklenitvi naročniškega razmerja, ali sprejetju pogojev v naročilnici, v okvirnem sporazumu, ali kateri koli drugi obliki.

Trajanje začetnega obdobja je navedeno na naročilnici ali drugače dogovorjeno.

Po izteku začetnega obdobja se ta sporazum avtomatično obnavlja glede na izbrano periodo obnavljanja in trenutno veljavne cene in pogoje. Naročniško obdobje je navedeno na naročilnici ali je drugače dogovorjeno.

Ta sporazum lahko odpove katera koli pogodbenica s pisno odpovedjo, ki začne veljati na koncu trenutnega naročniškega obdobja, pod pogojem, da so vse obveznosti plačane v celoti.

V primeru prekinitve Pogodbe Arctur ni odgovoren za vsebino, ki je nastala v okviru uporabe storitve ali so jo uporabniki / naročnik, vnesli v storitev. Naročnik mora sam poskrbeti za kopije (izvoz) vsebine, ki jo želi obdržati po prenehanju naročnine.

Če naročnik prekine naročniško razmerje, ima Arctur pravico, da takoj izbriše in uniči vso vsebino. Če naročnik ni podaljšal naročnine, ima Arctur pravico, da izbriše in uniči vsebino v roku trideset (30) dni po izteku naročnine.

Ob prekinitvi naročniškega razmerja ali pogodbe iz kakršnega koli razloga, je Arctur upravičen in se obvezuje, da trajno izbriše in uniči vse kopije naročnikovih vsebin v razumnem časovnem okviru, vključno z varnostnimi kopijami podatkov in  administrativnimi postopki, ki jih občasno izvaja Arctur.

Člena 11 in 13 veljata tudi ob prenehanju te Pogodbe.

16. Omejitve dostopa, predčasno prenehanje

Arctur lahko takoj onemogoči dostop naročniku do storitve ali predčasno pisno odpove Pogodbo, če naročnik ali uporabniki uporabljajo storitev:

 • za napeljevanje h kaznivim dejanjem;
 • tako, da lahko povzroča izgubo ali tveganje za Arctur ali tretje osebe;
 • tako, da krši varnostne ali druge predpise Arcturja;
 • če se domneva, da predstavlja širjenje vsebine kršitev zakonodaje;
 • na način, s katerim izkorišča vire ali želi nepooblaščen dostop do Arcturjevega sistema;
 • v neskladu s Pogodbo, ali
 • naročnik ne poravna nastalih obveznosti do Arcturja v določenem roku;
 • Stranka je v postopku likvidacije ali drugače insolventna.

Naročnik lahko predčasno prekine sporazum v pisni obliki v primeru:

 • operativnih motenj ali motenj v dostopu do storitve v obdobju, ki traja več kot en (1) mesec;
 • da Arctur bistveno krši svoje obveznosti iz sporazuma in ne odpravi napak v roku štirinajstih (14) dni od prijave, ali
 • Arctur je v postopku likvidacije ali drugače insolventen.

17. Marketing & Objave

Stranka je pripravljena pomagati Arcturju pri objavi določenih sporočil za javnost ali drugi komunikaciji. Arctur in naročnik vnaprej uskladita skupna sporočila za javnost.

Reference in sporočila, ki niso namenjena medijem, kot so socialni mediji, glasila, spletne strani, predstavitve, spletni dnevniki in druge metode, ki jih občasno uporablja katera od strank, v katerih se pojavi ime druge stranke, ne potrebujejo predhodnega pisnega soglasja te druge stranke.

18. Odstop

Arctur ima pravico, da v celoti ali delno prenese svoje pravice in obveznosti tega sporazuma na drugo podjetje brez predhodnega soglasja naročnika.

Naročnik ne more prenesti svojih pravic in obveznosti v okviru tega sporazuma brez predhodnega pisnega soglasja s strani Arcturja.

19. Splošne določbe

Ta sporazum je sestavljen v slovenskem jeziku.

Če je katera koli določba tega sporazuma iz katerega koli razloga neizvršljiva, preostali del sporazuma še naprej velja.

20. Veljavno pravo in spori

Ta sporazum in razmerje med Arcturjem in naročnikom ureja slovenska zakonodaja.

V primeru kakršnega koli spora v zvezi s tem sporazumom, se stranki strinjata, da se bosta najprej poskušala odpraviti spor s pogajanji, pred sprožitvijo sodnih postopkov.