Vodenje projektov v krizi

Kaj v podjetju narediti drugače, da bo uspešnejše od konkurence? Kaj v podjetju spremeniti, da bodo ljudje učinkovitejši? Kako ločiti zrno od plevela? In kaj narediti, da bo vaše podjetje tudi v času krize dosegalo odlične poslovne rezultate?

Veliko teorij in člankov je že bilo napisanih kot odgovor na zgornja vprašanja. Pomembni pa so poudarki na naslednjih področjih:

Načrtovanje projektov, nalog, zadolžitev – kaj, kdo, kako, do kdaj
Velikokrat se zgodi, da vodje projektov ali organizacije, načrtujejo le rezultate, na aktivnosti pa pozabijo. Posledica tega so polne strani pričakovanih ciljev in številk; način kako in s kakšnimi viri bodo cilji doseženi, pa ni določen.

Potrebno je natančno opredeliti cilje tako na ravni podjetja kot projektnih skupin. Načrt za doseganje ciljev pa mora zajemati tudi načrtovanje aktivnosti, nalog in opravil. Pri tem natančno opredelimo, kdo bo določeno nalogo opravil, kako in rok izvedbe.

S takim načrtovanjem dosežemo troje:
a) povečamo pregled nad delom posameznih skupin v podjetju: kaj se s projekti dogaja, v kakšen je napredek posameznih projektov;
b) imamo načrtovano obremenitev zaposlencev: pregled nad razpoložljivostjo človeških virov;
c) zmanjšamo stresne situacije v podjetju: vsak posameznik ve, kaj se od njega pričakuje, kaj so njegove naloge, do kdaj jih mora doseči in kako.

Spremljanje rezultatov – posameznika in poslovanja celotnega podjetja
Spremljanje in analiziranje rezultatov … je v vsakem primeru nujno. Z izbiro ustrezne informacijske podpore pa imamo lahko te podatke vedno na voljo, v primerni obliki.

Glede na sprejet načrt in opredeljene cilje moramo sproti spremljati napredek projekta, rezultate ... in jih po potrebi dopolnjevati oz. spreminjati.

Ocenjevanje, motiviranje in nagrajevanje
Spremljanje in ocenjevanje rezultatov posameznika je izredno velikega pomena, saj tako zaposleni pridobi povratno informacijo od projektnega vodje in ve, kaj mora izboljšati, da bo postal uspešnejši. Vse bolj je pomembno tudi nematerialno motiviranje. Vodja mora zato poiskati način motivacije, ki je primeren za vsakega posameznika. Tako boste dosegli zadovoljstvo zaposlenih in tudi vodstv, saj bodo rezultati veliko boljši. Ker zaposleni sodelujejo pri ustvarjanju rezultatov, dobijo občutek pripadnosti in pomembnosti v podjetju.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice